Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Články

Ochranná známka? Uistite sa, že má zápisnú spôsobilosť!

Written by Lenka Tomanová

Máte záujem zapísať svoje označenie ako ochrannú známku a tým získať ochranu voči jej neoprávnenému požívaniu zo strany konkurencie? Vyvarujte sa v súčasnosti častému problému, ktorým je nesprávny alebo nevhodný výber slovného spojenia, ktoré má tvoriť ochrannú známku.

 

Čo je ochranná známka?

Azda každý podnikateľ sa v úvode svojho podnikania potrápil pri vymýšľaní označenia, pod ktorým bude rozvíjať svoju podnikateľskú činnosť. V súčasnom marketingovo-orientovanom svete je obzvlášť kladený dôraz na to, aby podnikateľ prezentoval seba a svoje produkty pod značkou, ktorá bude vystihovať jeho jedinečnosť, originalitu a osobité postavenie v hospodárskej súťaži.

Práve uvedené označenie, ak sa zapíše do registra ochranných známok, sa považuje za ochrannú známku. Význam registrácie spočíva v tom, že následne je majiteľ takejto ochrannej známky oprávnený sa dožadovať, aby jeho konkurenti nepoužívali pri svojej činnosti rovnaké alebo podobné označenie.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v súčasnosti je možné ako ochrannú známku zaregistrovať nielen označenie, ktoré tvoria slová, kresby, písmená, či číslice, ale dokonca aj tvar či zvuky. Momentálne je na Slovensku v konaní napríklad aj zápis prvej pohybovej ochrannej známky.1

 

Na čo si dávať pozor pri výbere slovných prvkov?

V prípade, ak rozmýšľate nad označením, ktoré budete v podnikaní používať, odporúčame jednak investovať čas do prieskumu trhu, účelom ktorého by malo byť overenie, či rovnaké označenie nevyužíva Vaša konkurencia. Základným minimom by mala byť aspoň zbežná lustrácia v obchodnom registri a v registri ochranných známok, pričom oba registre ponúkajú prehľadné a užívateľsky jednoduché vyhľadávanie.

Okrem vyššie uvedeného, ak si chcete registrovať slovnú ochrannú známku, tak je dôležité, aby takéto označenie nebolo výlučne tvorené slovom, resp. slovami, ktorým sa pripisuje všeobecný popisný význam. To znamená, že ak budete mať označenie, ktoré sa používa v bežnom jazyku alebo je všeobecne zaužívané v obchodnom styku (napr. obchod s umením, CEO, podnikateľ a pod.), tak existuje vysoká pravdepodobnosť, že Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) Vám takúto registráciu zamietne. Je tomu tak preto, že účelom ochrannej známky je, aby verejnosť bola schopná na základe takéhoto označenia určiť, od ktorého subjektu konkrétne tovary a služby pochádzajú. Ak však pôjde o veľmi generálne označenie, verejnosť si takýto súvis nebude vedieť vytvoriť, prípadne takáto registrácia by mohla neprimerane obmedziť ostatné subjekty, ktoré sa podieľajú na hospodárskej súťaži, nakoľko by nemohli užívať takéto všeobecné označenie.

Keďže sa rozsah a objem registrovaných ochranných známok v posledných rokoch zväčšil niekoľkonásobne, tak aj úrad pristupuje k prieskumu zápisnej spôsobilosti ohľadom slovných ochranných známok reštriktívnejšie, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že v minulosti boli zapísané aj označenia, akými sú „zdravý život“, „šťastie na dosah“ a pod., hoci v súčasnosti by sa už tieto označenia sami o sebe pravdepodobne nepovažovali za spôsobilé zápisu. Z tohto dôvodu je vhodné vymyslieť originálne a jedinečné slovo, resp. slovné spojenie a vyhýbať sa všeobecným pojmom.

 

Úrad odmieta zapísať označenie. Čo s tým?

V prípade, ak ste už podali prihlášku k slovnej ochrannej známke a zo strany úradu Vám bol doručený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorom uvádza, že označenie nie je možné registrovať, nakoľko nemá rozlišovaciu spôsobilosť, prípadne je tvorené všeobecnými popisnými označeniami, či z iného obdobného dôvodu, tak v zásade máte tri (3) možnosti:

 1. Prvou možnosťou je vyjadriť sa k prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia a namietať tvrdenia úradu, a to napríklad v prípade, ak by ste vedeli preukázať, že už označenie v súvislosti s Vašimi tovarmi a/alebo službami používate a že z tohto dôvodu si príslušná verejnosť dané označenie jednoznačne spája s Vašimi produktmi. Táto alternatíva si vyžaduje, aby sa dané skutočnosti preukázali aj relevantnými dôkazmi (napr. fotografiami označenia pri jeho používaní, faktúrami za jeho reklamu a marketing, webovou stránkou, ktorá označenie obsahuje, doménovým menom, vyjadreniami spotrebiteľov a pod.).
 2. Druhou možnosťou je upustiť od snahy registrovať označenie ako slovné spojenie a vytvoriť k nemu aj vizuálne logo, kde by okrem slov boli aj iné zreteľné dištinktívne prvky (obrázok, neštandardné písmo, farebné rozlíšenie a pod.) a uvedené logo registrovať ako obrazovú ochrannú známku.
 3. Treťou možnosťou je vymyslieť iné slovo alebo slovné spojenie, ktoré bude jedinečné, originálne a nebude obsahovať všeobecné pojmy a označenia.

 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, výber slova, či slovného spojenia, ktoré má tvoriť ochrannú známku, nie je jednoduchý a vyžaduje si komplexné posúdenie jeho zápisnej spôsobilosti.

---------------------------------------------

(1)   https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/959-2020

 

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

 • Po - Pá
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika

Bratislava

 • Po - Pá
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved